شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۲۵ ق.ظ

پيشنهاد سردبير

پربحث ترين ها

پربازديدها

قرآن کریم

جزء اول

الفاتحة (۱ تا ۷) ، البقرة (از آیه اول تا ۱۴۱)


جزء دوم

البقرة (از آیه ۱۴۲ تا ۲۵۲)


جزء سوم

البقرة (از آیه ۲۵۳ تا ۲۸۶) ، آل عمران (از آیه ۱ تا ۹۲)


جزء چهارم

آل عمران (از آیه ۹۳ تا ۲۰۰ ) ، النساء (از آیه ۱ تا ۲۳)


جزء پنجم

النساء (از آیه ۲۴ تا ۱۴۷)


جزء ششم

النساء (از آیه ۱۴۸ تا ۱۷۶ ) ، المائده (از آیه ۱ تا ۸۱)


جزء هفتم

المائده (از آیه ۸۲ تا ۱۲۰) ، الانعام از آیه (۱ تا ۱۱۰)


جزء هشتم

الانعام (از آیه ۱۱۱ تا ۱۶۵ ) ، الاعراف (از آیه ۱ تا ۸۷)


جزء نهم

الاعراف (از آیه ۸۸ تا ۲۰۶) ، الانفال (از آیه ۱ تا ۴۰)


جزء دهم

الانفال (از آیه ۴۱ تا ۷۵) ، التوبه (از آیه ۱ تا ۹۲)


جزء یازدهم

التوبه (از آیه ۹۳ تا ۱۲۹) ، یونس (از آیه ۱ تا ۱۰۹) ، هود (از آیه ۱ تا ۵)


جزء دوازدهم

هود (از آیه ۶ تا ۱۲۳) ، یوسف (از آیه ۱ تا ۵۲)


جزء سیزدهم

یوسف (از آیه ۵۳ تا ۱۱۱) ، الرعد (از آیه ۱ تا ۴۳) ، ابراهیم (از آیه ۱ تا ۵۲)


جزء چهاردهم

الحجر (از آیه ۱ تا ۹۹) ، النحل (از آیه ۱ تا ۱۲۸)


جزء پانزدهم

الاسراء (از آیه ۱ تا ۱۱۱) ، الکهف (از آیه ۱ تا ۷۴)


جزء شانزدهم

الکهف (از آیه ۷۵ تا ۱۱۰) ، مریم (از آیه ۱ تا ۹۸) ، طه (از آیه ۱ تا ۱۳۵)


جزء هفدهم

الانبیاء (از آیه ۱ تا ۱۱۲) ، الحج (از آیه ۱ تا ۷۸)


جزء هجدهم

المومنون (از آیه ۱ تا ۱۱۸) ، النور (از آیه ۱ تا ۶۴) ، الفرقان (از آیه ۱ تا ۲۰)


جزء نوزدهم

الفرقان (از آیه ۱ تا ۷۷) ، الشعرا (از آیه ۱ تا ۲۲۷) ، النمل (از آیه ۱ تا ۵۵)


جزء بیستم

النمل (از آیه ۵۶ تا ۹۳) ، القصص (از آیه ۱ تا ۸۸) ، العنکبوت (از آیه ۱ تا ۴۵)


جزء بیست و یکم

العنکبوت (از‌ آیه ۴۶ تا ۶۹) ، الروم (از آیه ۱ تا ۶۰) ، لقمان (از آیه ۱ تا ۳۴) ، السجده (از آیه ۱ تا ۳۰) ، الاحزاب (از آیه ۱ تا ۳۰)


جزء بیست و دوم

الاحزاب (از آیه ۳۱ تا ۷۳) ، سباء (از آیه ۱ تا ۵۴) ، فاطر (از آیه ۱ تا ۴۵) ، یس (از آیه ۱ تا ۲۷)


جزء بیست و سوم

یس (از آیه ۲۸ تا ۸۳) ، الصافات (از آیه ۱ تا ۱۸۲) ، ص (از آیه ۱ تا ۸۸) ، الزمر (از آیه ۱ تا ۳۱)


جزء بیست و چهارم

الزمر (از آیه ۳۲ تا ۷۵) ، غافر (از آیه ۱ تا ۸۵) ، فصلت (از آیه ۱ تا ۴۶)


جزء بیست و پنجم

فصلت (از آیه ۴۷ تا ۵۴) ، الشوری (از آیه ۱ تا ۵۳) ، الزخرف (از آیه ۱ تا ۸۹) ، الدخان (از آیه ۱ تا ۵۹) ، الجاثیة (از آیه ۱ تا ۳۷)


جزء بیست و ششم

الاحقاف (از آیه ۱ تا ۳۵) ، محمد (از آیه ۱ تا ۳۸) ، الفتح (از آیه ۱ تا ۲۹) ، الحجرات (از آیه ۱ تا ۱۸) ، ق (از آیه ۱ تا ۴۵) ، الذاریات (از آیه ۱ تا ۳۰)


جزء بیست و هفتم

الذاریات (از آیه ۳۱ تا ۶۰) ، الطور (از آیه ۱ تا ۴۹) ، النجم (از آیه ۱ تا ۶۲) ، القمر (از آیه ۱ تا ۵۵) ، الرحمن (از آیه ۱ تا ۷۸) ، الواقعه (از آیه ۱ تا ۹۶) ، الحدید (از آیه ۱ تا ۲۹)


جزء بیست و هشتم

المجادلة (از آیه ۱ تا ۲۲) ، الحشر از آیه (۱ تا ۲۴) ، الممتحنة (از آیه ۱ تا ۱۳) ، الصف (از آیه ۱ تا ۱۴) ، الجمعة (از آیه ۱ تا ۱۱) ، المنافقون (از آیه ۱ تا ۱۱) ، التغابن (از آیه ۱ تا ۱۸) ، الطلاق (از آیه ۱ تا ۱۲) ، التحریم (از آیه ۱ تا ۱۲)


جزء بیست و نهم

الملک (از آیه ۱ تا ۳۰) ، القلم (از آیه ۱ تا ۵۲) ، الحاقه (از آیه ۱ تا ۵۲) ، المعارج (از آیه ۱ تا ۴۴) ، نوح (از آیه ۱ تا ۲۸) ، الجن (از آیه ۱ تا ۲۸) ، المزمل (از آیه ۱ تا ۲۰) ، المدثر (از آیه ۱ تا ۵۶) ، القیامة (از آیه ۱ تا ۴۰) ، الانسان (از آیه ۱ تا ۳۱) ، المرسلات (از آیه ۱ تا ۵۰)


جزء سی ام

النبا از آیه (۱ تا ۴۰) ، النازعات (از آیه ۱ تا ۴۶) ، عبس (از آیه ۱ تا ۴۲) ، التکویر (از آیه ۱ تا ۲۹) ، الانفطار (از آیه ۱ تا ۱۹) ، المطففین (از آیه ۱ تا ۳۶) ، الانشقاق (از آیه ۱ تا ۲۵) ، البروج (از آیه ۱ تا ۲۲) ، الطارق (از آیه ۱ تا ۱۷) ، الاعلی (از آیه ۱ تا ۱۹) ، الغاشیه (از آیه ۱ تا ۲۶) ، الفجر (از آیه ۱ تا ۳۰) ، البلد (از آیه ۱ تا ۲۰کامل) ، الشمس (از آیه ۱ تا ۱۵) ، اللیل (از آیه ۱ تا ۲۱) ، الضحی (از آیه ۱ تا ۱۱) ، الشرح (از آیه ۱ تا ۸) ، التین (از آیه ۱ تا ۸) ، العلق (از آیه ۱ تا ۱۹) ، القدر (از آیه ۱ تا ۵) ، البینة (از آیه ۱ تا ۸) ، الزلزلة (از آیه ۱ تا ۸) ، العادیات (از آیه ۱ تا ۱۱) ، القارعة (از آیه ۱ تا ۱۱) ، التکاثر (از آیه ۱ تا ۸) ، العصر (از آیه ۱ تا ۳) ، الهمزة (از آیه ۱ تا ۹) ، الفیل (از آیه ۱ تا ۵) ، قریش (از آیه ۱ تا ۴) ، الماعون (از آیه ۱ تا ۷) ، الکوثر (از آیه ۱ تا ۳) ، الکافرون (از آیه ۱ تا ۶) ، النصر (از آیه ۱ تا ۳) ، المسد (از آیه ۱ تا ۵) ، الاخلاص (از آیه ۱ تا ۴) ، الفلق (از آیه ۱ تا ۵) ، الناس (از آیه ۱ تا ۶)

نمايش: ۱۳۳۶

شبکه های اجتماعی